Başlangıç Sayfası Yap

Sık kullanılanlara ekle

 

İznik'e Hoş Geldiniz

   

İznik Kaynak Kitapları

Burada verilen kaynaklar, bizzat faydanılan kitaplardan alınmıştır. Ayrıca kullanmadığım ama İznik'i konu alan kitaplarda bulunan kaynakları da burada burada yer verdim. Amacım daha fazla bilgi arayan kişilere de yol göstermek. Ayrıca İznik'in bilinen ve bilinmiyen özelliklerinden dolayı ev sahipliği yaptığı araştırmacılara, bir İznik'li olarak şükranlarımı sunuyorum. (Kullanılan programdan dolayı bazı harf ve kelimelerde bozulmalar görülmüştür. Orjinal kayıtlar şu an elimde mevcut olmadığından dolayı düzeltemedim. Bu bilgileri kullanırken lütfen kelime hatalarını göz önünde bulundurunuz)

Hüseyin KAYA ... Anadolu 2000 1999 (Abant İzzet Baysal Üni.)
Dr.Bedri YALMAN ...İZNİK(Nikaia)...SİMENS-BURSA ROTARY KULUBü
İznik Halk Eğitim Müdürlüğü...İznik katoloğu 
Semavi EYİCE..İznik tarihçesi ve tarihi eserleri 1988
Oktay ASLANAPA.....Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı(14.yy)-1977
BURDEF..Bursa Defteri..İznik özel sayısı..Haziran 2000-sayı.6
Türk Pirelli Ticaret AŞ....(İznik-nicaea) adlı el kitapcığı..Haziran 1969
Bursa gazatesi arşivleri..
Ulusal kurtuluş savasında iznik.....Recep BOZKURT
Bedri Yalman, Iznik tiyatro kazısı, 1983, "VI. Kazı Sonuçları Toplantısı" Ankara 1984, 459-467.
Bursa Halk evi, Iznik, Istanbul 1943.
Nezih Fıratlı,Iznik tarihi ve abideleri hakkında muhtasar rehber, İstanbul 1959 
Şefik Kargıner, Kemal Keresteci, Emin AltınöIçek, Erdoğan Savaş. Iznik-Nicaea, Istanbul 1963.
Erdoğan Savaş, Iznik (Nicaea), istanbul 1973.
Semavi Eyice, Iznik 1-Türk dönemine kadar, "İlgi-shell Dergisi"
sayı 39 (1984) 19-15.
Semavi Eyice, Iznik Il-Türk döneminde, 'Ilgi-Shell Dergisi"
sayı 40 (1984) 6-11.
Semavi Eyice, lznik ili-Türk dönemi eserleri, "iIgi-SheII Dergisi"
sayı 41(1986) 8-12.
MSchede, Iznik Kılavuzu, Ankara 1935.
Katharina Otto-Dorn, Das islamische İznik, Berlin 1941. Ibrahim Hakkı Konyalı, Çandaroğullan, türbeleri ve vaki ilan, "Tarih Konuşuyor" sayı 46 (yılı tesbit olunamadı).
Semavi Eyice, İki Türk eserinin mahiyetleri hakkında notlar 2--İznik 'de Nilüfer Hatun imareti, "Ankara Universitesi - llihiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi" Il (1958) 107-112.
Semavi Eyice, Ilk Osmanlı devrinin dini-içtimai bir müessesesi: Ziviyeler ve zAviyeli camiler, "l.U. lktisat Fakültesi Mecmuası"XXL (1963) 1-80.
Oktay Aslanapa. İznik'te Sultan Orhan imaret camii kazısı, "1.0. Ed. Fak.-Sanat Tarihi Yıllığı" 1(1964-65)16-38.
Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı mimarisinin ilk devri 630-805 (1230-1402). istanbul 1966, 160-183, 309-336. k
Gönül Güreşsever, Ağustos 1968 Iznik çıni fınnlan kazısı sırasında çıkanlan stuko buluntular, "i.U. Ed. Fak. Sanat Tarihi Yıllığı" Il (1966-68) 200-208.
Ekrem Hakkı Ayverdi, Çelebi ve Il. Sultan Murad devri 806-855 (1403-1451) Istanbul 1972, 504-511.
Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı mimarisinde Fatih devri 855-886 (145 1-1481) Istanbul 1974, 767-769.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de vakıf Abideler ve eski eserler, IV, Ankara 1986, 194-265.
Katharina Otto-Dorn, Türkische Keramik, Ankara 1957, bkz. indeks.
Oktay Aslanapa, Anadolu'da Türk çini ve keramik sanatı, İstanbul 1965; Almancası: TürkischeFliesen undKeramikinAnatalıen, Istanbul 1965.
Şerare Yetkin, Anadolu'da Türk çini sanatının gelişmesi, Istanbul 1972, 195 ve dev.
Bengi Çorum, 1974 yılında Bursa müzesi tarafından müsadere edı/en Iznik keramikleri, "l.U. Ed. Fak. Sanat Tarihi Yıllığı" VI (1974-75) 279-294.
Emin Tan, Iznik müzesinde bulunan keramik biblalar, "l.U. Ed. Fak. Sanat Tarihi Yıllığı" XlI (1982) 145-147.
Oktay Aslanapa, Eski Türk çini fırın/arı, "Türk Kültürü" 111,
sayı 36 (1965) 977-984.
Oktay Aslanapa, Iznik kazısında ele geçen keramikler ve çini fırınları, "G.S.A.- Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri" 11(1968) 62-73.
Oktay Aslanapa, Pottery and kilms fram the Iznik excavatians. şu eserde: Farschun gen zur Kunst Asiens-ln Memariam Kurt Erdmann, Istanbul 1970 140-146.
Necati Ayas, Iznik çini fırınları kurtarma kazısı, 1, "A.Uni. Anadolu (Anatolia)" XX (1976-77, baskı 1984) 161 ve dev.
Oktay Aslanapa, 1981 Iznik çini fınnları kazı ve sondaj/an ile yüzey araştırmalan, "IV Kazı Sanuçlan Toplantısı", Ankara 1982, 4 19-422.
Oktay Aslanapa, Iznik çini fınnlan kazısı 1984 çalışmalan, "17/1. Kazı Sonuçları Toplantısı" Ankara 1985, 637-650.
Oktay Aslanapa, Iznik çini fınnlan kazısı 1985 çalışmalan, "yIlI. Kazı Sonuç/arı Toplantısı," Ankara 1986, 315-334.
Oktay Aslanapa, Türk IslAm devri kazıları: Iznik çini fırın/an kazısı çalışmalan, "Eski Eserler ve Müzeler Bülteni" sayı 5 (1986)25-28.
K. Klinghardt, TürkischeBaeder, Stuttgart 1927, 41-46, 50-52. Semavi Eyice, iznik'te Ismail Bey hamamı, "Bilgi-Oğretmenler Derneği Dergisi" sayı 10-120 (1957) 7-8.
Semavi Eyıce, lznık'de Büyuk Hamam ve Osmanlı devri hamamları hakkında bir deneme. "Tarih Dergisi" Xl (1960) 99-120.
FR. Martin, The true arıgın af the so-cal/ed Damascus-Ware, 'Burlingtan Magazine" XV (1909).
G.Migeon-A. Sakısian, La cöramique d'Asie Mineure du X/Ve au XVIIIe siöcle, "Revue de l'art ancien et moderne" XLIII <1923) 241-252, 353-364; XLIV <1923)125-141: ayrıca kitap olarak da, Paris 1923.
R.L. Hobson. British Museum-A guide ta the lslamic pattery af the Near East, London 1932, 81 vdev.D.H. French, Prehistoric Sites in NoflhwestAnatolia, 1- The Iznik Area, "Anatolian Studies", XVII (1967) 50-100
Schoenemann, De Bithynia et Ponto provincia Romana, Göttingen 1855 (Doktora tezi).
M. Kleonymos-Khr. Papadopoulos, Bithynika (grekçe), Istanbul 1867
G.Lampusiadis, Nikaia, Mikra Nikaia he Nikitsa, "/-to en Konstantinopolei-Hellenikos Philologikos Syllogos" XXVIII (1904)199-201.
J. SöIch, Bithynische Staedte im Altertum, "Klio" XIX (1925)140-188.
W. Ruge, Nikaia, şu ansiklopedide: Pauly-Wissowa. Realenzyklopaedie der Classischen Altertumswissenschaft, XXXlll (1936) süt. 226-243.
D. Magie. Roman Rtıle in Asia Minorto the End of the Century etler Chris, Princeton 1950.
Bilge Umar, Bithynia, İstanbul tz. (1987).
R.Merkelbach, Nikaia die Rankenreiche, "Epigraphica Anatoiica" V (1985) 1-3.
Th. 1. Uspenskij, Nikaia'nın arkeolojik anıtlan (rusça> "X. Kopgre-llI Kongre ?rotokolleri",1896, 95-96.
Th. I.Uspenskij, Iki tarihi kitabe, "Izvestija Russkago ArkheoIojiceskago Institut v Konstantinoplie" 111 (1898) 180-194.
A. Körte, Kleinasiatische Studien. "Athenische Mitteilun gen" XXIV 1899) 398450.
I.A. Kulakovskij, Nikaia civarında bulunan kitabeler (rusça). "izvestıja Russkago Arkheolojiçeskago Institut t' Konstantinoplie O'VI(1900-01) 209-216.
L. Robert, Notes d'öpigraphie hellönistique: 30-Bullion apo Nikaias "Bulletin de Correspondance i-ielienique" Lll (1928)158-178.
L. Robert Epigraphica:Xl-Inscription de Nicöe, "Revue des Eh des Grecques" XLIX (1936) 1-16.
Sencer Şahin, Katalog der Antiken inschriften des Museums von Iznik (Nlkaia) - Iznik Müzesi Antik yanI/arı, Bonn 1979,2 cilt.
R. Führer, Zıt einem Grabepigramm aus der Gegend von Nikaia, "Epigraphica Anatolica" V (1985) 36.
B.V. Head, Historia Numortım, A manual of Greek numismatics, Oxford 1887 (birçok baskısı var), 1911 baskısında, 516.
W. Wroth, A catalogue of Greek Cöins in the British Museim:
Pontus, Paphlagonia, Bithynia and Kingdom ot Bosporus, London 1889
J.A. Blanchet. Monnaie inğdite de Nicöe avec hippos Brotopous, "Revue Numismatique Française" (1894) 301.
d. Schoiz, Münzen vo Nicaea, "Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien" (1898).
0. Bosch, Dıe Kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit, ll-Einzeluntersuchungefl, 1-Bithynien, Stuttgart 1935.
v. AuIock, Sylloge Nummorum Graecorum, DeutschlandSammlung von Aulock: Pontus, Paphlagonien, Bithynien, Berlin 1957, Nr. 531-735.
W. Weiser, Katalog der Bithynischen Münzen der Sammlung dos Instituts für Altertumskunde der Universitaet zu Köln,
Emin Bosch, Türkiye'nin Antik deyi rdeki meskük'atına dair Bibliyagrafya, Ankara 1949, 94.
o Cevriye Artuk, Kolleksiyonumuzdaki Nicaea (Iznik) sikkeleri, "Istanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı" Vii (1956) 41-42, in9. 86-67.
A. M. Schneider, Die römischen und byzantinischen Denkmaeler von lznik-Nicaea, Berlin 1943.
G.Kieiner,Hellenistische Sarkophage in Kleinasien, "lstanbuler Mitteilunqen" vii (1957) 8.1 ve 5.
Bedri Yalman Iznik tiyatro kazısı 1980, "İli. Kazı Sonuçları Toplantısı' Ankara 1981, 31-34.
Bedri Yalman, Iznik tiyatro kazısı, 1981, "IV. Kazı Sonuçlan Toplantısı" Ankara 1982, 229-236.
Bedri Yalman, Iznik tiyatrosu kazısı, "V. Kazı Sonuçları Toplantısı" Ankara 1983, 215-220.
Metin Özbek, Roma açık hava tiyatrosunda (Iznik) çıkanlan Bizans iskeletleri, "Hacettepe Universitesi-Edebiyat Fakültesi Dergisi" il, 1(1984), 81-89.
Bedri Yalman, Iznik tiyatro kazısı, "yIl. Kazı Sonu çlan Toplantısı" Ankara 1985, 579-595.
0. French, Roman Roads and Milestones of Asla Minor, 1-The Pilgrim 's Road Roma çağında Küçük Asya'daki yollar ve mil taşları, Ankara 1981.
0. Seeck, Untersuchun gen zur Geschichte des nicaenischen Konzils, "Zeitschrift tür Kirchengeschichte" xvii (1896) 171.319-362.
C.A. Bernouitli, Das Konzil von Nicüa, Freiburg i. Br. 1896.
Lias, The Nicene Creed, London 1897.
A.L. Feder, Die ZahI der Bischöfe auf dem Konzil von Nicaea
325. "Zeitschrift für Katholosche Theologie" XXX (1896)172-178.
0.J. HeteIe-H. Leclercq, Histoire des conciles d'aprös los dacuments originaux, Paris 1907, 1,1, 386-632; 1,2,1125-1202.
L. Fazzi, Iznik (Nicöe) siöge du le, et du 7Ame Concile Oecumdnique, "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni" sayı 275 (1964) 21-23.
F. Boespfiug-N. Lossky, Nicdo Il, 787-1987, Douze siöcles d'images religieuses. Paris 1897.
Nezih Fıratlı, Byzantine Hypogeum at Iznik, "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Beileteni', sayı 43/322 (1974) 3 1-38.
Nezih Fıratlı, An Early Byzantine Hypageum discavered at Iznik, şu eserde: Manse/Armağanı-M4langes Mansel, Ankara 1974, Il, 919-932.
Nezih Fıratlı, Iznik'de bulunan erken Bizans çağı hipojesi: "İlgiShell Dergisi" sayı 21(1975) 24-27
K. Papadopou los, Re Nikaia hetoi manographia historike, arkhaialagike, palaiagraphike kai ekklesiastike tes poleas tautes, "Ha en Kanstantinapolei Hellenikos Philaıagikos Syllagas "XXXIII (1914) 135-151.
LA. Douglas, Nicae and its Church, "The Christian East" "1 (1920) 1 75-180.
d. Söich, Historisch-geographische Studien über bithynischa Siedlun gen: Nikomedia, Nikaea, Prtısa, "ByzantinischNeugriechiche dahrbücher" 1 (1920) 263-337.
R. Janin, Nicöe, ötude histarique et topagraphique, "Echas d'Orient" XXVIII (1925) 482-490.
V.Schultze,Altchristliche Staedte und Landschaften: Kleinnasien, Gütersloh 1922, Il, 309-325.
H.Lecİercq, Nicöe, şu ansiklopedide; Dictiannaire d'archöalogie chrötienne et de liturgie, Xll, 1 (1932) süt. 1179-1232.
Ferihan Ege, Iznik Orta zamanlan, l.U. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans tezi, 1947 (Seminer Ktp. Nr. 390).
E.W. Brooks, The Arabs in Asia Minar, 64 1-750, "Jaurnal of Hellenic Studies" XVIII (1698) 182-208; XIX (1899) 19-33.
E.W.Brooks, Byzantine and Arabs in the time of the Ear~yAbbasids, 750-8 13: "English Histarical Flewiew" XV (1900) 728-747; XV (1901) 84-92.
J.Wellhausen, Die Kaempfe der Araber mit den Römaern in der Zeit der Vmaı]iden, "Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttin gen" Heft 4, Göttingen 1901.
J. Michaud, Histaire des Craisades, Paris 1849 (birçok baskısı var) 4 cilt
R. Röhricht, Beitraege zur Geschichte der Kreuzzüge, Il, Berlin 1878.
L. Bröhier, Histaire ananyrne de la premiöre Craisade, Paris1924.
F. Chalandon, Histaire de la premiöre Croisade, jusqu'A P4-lection de Gedofroi de Bauillon, Paris 1925.
St. Runciman, A History of the Crusades, Cambridge 1951 (Penguin Books), 3 cilt.
J. Laurent, Byzance et les Turcs Seldjaucides dans l'Asie Occidentale iusau'en 1081. Paris - Nancy 1913.
d. Laureni, Byzance et les Origines du Su/tanat de Roum, şu eserlerde: Mölanges Charles Diehl, Paris, 1930,1. 179-182.
Mükrimin Halil Yınanç,Türkiye tarihi-Selçuklular devri,1-Anadalunun Fethi, İstanbul 1944,loaved.
Osman Turan, Selçuklular zamanında Türkiye, İstanbul 1971,45-111
L Bachmann, Theodari Ducae Lascaris imperataris in laudem Nicaea urbis aratio,Rostock 1847.
d. Draeseke, Teadaros Laskaris, -"Byzantinische Zeitschr(ft" 111 (1894) 498-515.
A. Miliarakis, Historia tou Basileau tes Nikaias kai tau despotatou tes Epeirou (1204-1262), Atina 1898.
ÜS. Pappadopoulos, Thöodare Il L.ascaris, Empereur de Nic4e, Paris 1908.
A. Gardner, The Lascarids af Nicaea, the Star/af an Empire in Exile, Landon 1912.
W. Miller, The Empire of Nicaea and the recovery af Canstantinaple, şu eserde. Cambridge Medieval History, IV (1923)478-516.
C. Chapman, Michel Palöolague, restaurateur de l'Empire Byzantin, Paris 1926.
M.A. Andröiva, Xlll. yüzyılda Bizans saray ha yatı hakkında bir deneme (rusça), Prag 1927.
D. Xanalatos, Wirtschaftliche Aufbau-und AutarkieMassnahmen im 13. dahrhundert (Nikaenisches Reich, 7204-126 1), 'leipziger Vierteijahrschrift für Südasteuropa" ili (1939) 129 vedev.
A.M. Schneider, Forschungen in Nicaea-Iznik, "Farschungen und Fartschritte" Xİ (1935) 405-406.
A.M. Sthneider, DIe römischen und byzantinischen Denkmaeler von Iznik-Nicaea, Berlin. 1943.
Münevver Keşoğlu, Iznik müzesinde bazı Bizans başlıklan, "İ.U. Sanat Tarihi Yıllığı" V (1972-73) 281-290.
R.Janin, Les $glises et Jes monuments des grandscentres byzantins, Paris 1975, 104-125.
A.M. Schneider, The city walls of Nicaea, "Antiquity" Xİİ (1938) 437-443.
A.M. Schneider-W. Karnapp, DIe Sladtmauer von Iznik (Nikaia), Berlin 1938.
Semavi Eyice, lznik'de Istanbul kapısının Medusa'Ian, "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni" sayı 269(1964)14-16.
N.Brounoff, L'ög/ise de Sainte-Sophie de Nicöe, "Echos d'Orient' XXVİII (1926) 471 -481.
M.Aİpatotf, tes fresques de Sainte Sophie de Nicöe, "Echas d'Orient" XXV (1926) 42-45.
Semavi Eyice, Two masaic pavements from Bithynia, "Dumbartan Oaks Papers" XVİİ (1963) 373-383.
J.Strzygowski, Drei Miscellen lll-Die Maria Orans in der byzantinischen Kunst (Mosaik der Kameisiskirche zu Nikaia) şu eser-de: Art haeo!ogische Ehröngabe zum 70. Geburtstage De Rossi's" Roma 1892, 394-403.
D.Sirzygowski, MosaYques byzantines de Nicöe, "Byzantinische Zeitschrift" 1 (1892) 340-373.
Ch.Diehl,Mosaiques byzantines de f'Jicöe,"Byzantinische Zeitschrift" 1 (1892) 74-85, 525-526.
Ch.Diehl, Les mosaYques de l'öglise de la KOIMESIS ANicöe, şu eserde: Etudes byzantines, Paris 1905, 353-369.
0.Wulff, lznik'de Meryem'in göğe çıkışı kilisesinin mimarisi ve mozaikleri (rusça) "Vizantıjskğ Vremennik" Vİİ (1900)1-111.
0.Wuİff, Die Koimesiskirche ın Nicaea und ihre Mosaiken. Strassburg 1903.
H.Grögoire, Le vöritable nam de l'öglise de la Koimesis ANicöe, "Revue de l'lnstruction Publique en Belgique"Lİ (1908) 283-287.
Basileios, Ha en Nikaia naos tes Theotokou, İstanbul 1914.
H.Grögoire, Le v~ritable nam et la dale de l'~glise de la Darmitian ~ Nic~e, un texte nouveau et döcisif, şu eserde: Mdlanges d'histaire atferts j Henri Pirenne, Bruxelles 1926,1,171-174.
Th. Schmitt, Die Komesiskirche von Nikaıa, "Archaealogischer Anzeiger" (1926) süt. 458-464.
Th.Schmitt,Die Kaimesis-Kirche von Nikaia, Das Bauwerk und die Mosaiken,Berlin-Leipzig 1927.
F.Taeschner, Der Zustand der Koimesiskirche in Nikaia (Iznik), 'Byzantinische Zeitschrift" XXVIİİ (1928~ 238-239. -
H.Grögoire, Encare le riionastöre d'Hyacinthe a Nicöe, "Byzantion" V (1929-30) 287-293.
E.Wiegand, Zur Moriagramminschrift der TheşMakos (Kaimesis) - Kirche von Nicaea, "Byzantion" Vl (1931) 411-420.
0.Wulff, Bibliographisch-Kritischer Nachtrag zu Altchristllche und Byzantinische Kunst, Potsdam tz. (1938 ?) 58-59.
C.Mango, The Date of narthex mosaics of the Church of the Dormition al Nicaea, "Dumbarton Oaks Papers" XİII (1959) 245-252./
P.A. Underwood, The evidence of restaurations in the sanctuary mosaics of the Church of the Darmition at Nicaea, "Dumbarton Oaks Papers" XIIİ (1959) 235-242.
U.Peschlow, Neue Beabachtun gen zur Koimesiskirche in Iznik, "lstanbuier Mitteilungen" XXII (1972) 163-166.
Semavi Eyice Iznik'de bir Bizans kilisesi, "861/elen" Xlll (1948)37-51.
J.B. Papadopou los, Ha en Nikaia tes Bithynias naos tou Hagi-au Tryphonos, "Epeteris tes Hetaireias Byzantinan Spoudon"(1952) 110-113.
Bedri Yalman, Iznik'teki kilise altyapı kazısı, "VIl. Türk Tarih Kongresi 1976, Bildiriler", Ankara 1979,1, 457-466.
Semavi Eyice, Monuments byzantins arı atoliens inödits ou peuconnus, "Corsi di Cultura Ravennate e Bizantina" XVII (1971) 31 4-315.
Semavi Eyice. Dıe byzantinische Kirche in der Naehe des Yenişehir- Tores zu Iznik (Nikaia) (Kırche C,ı, "Materiala Turcic-aByzantino - Altaica, Festschrift für 1-1. W. 1-lA tıssig" VII-VIlI, Bochum 1983, 152-167.1983, 152-167
Evliya Çelebi, Seyahatnime, Istanbul 1314. ili. 6-9
Evliya Çelebi, Seyahatnimesi, yay. Zuhuri Danışman, Istanbul 1970, IV, 200-204.
SAlnAme-i HüdAvendı gAr, Salnime-ı Vılüyet-i HüdAvendigir, Hü4ivendigör, Vilöyeti Salnümesi. Bursa VilAyeti Salnimesi, Bursa Il Yıllığı, Cumhuriyetin 50. yılında Bursa 1973 Il Yıllığı. 1286 (1869170)'den itibaren 1973~e kadar 40 cilt, bu hususda bkz. Hasan Duman, Osmanlı Yıllıkları (Salnimeler ve Nevsaller.), Istanbul 1982, 62-66;
Saim Kurmuş, Bursa hakkında yazılmış kitaplar biblıyografyası, "Türk Dünyası Araştırmaları" sayı 42 (1986) 186-189.
N.lorga, t. 'histoire romantıque de Yakoub-tschöMbi (XIVe siede), "Revue historique du Sud-Est Europeen" IV (1927) 308-314.
A.Memduh Koyunluoğlu, Iznik ve Bursa tarihi, Bursa 1935. Mehmed Ali Ayni, Türk ahlAkçıları, Istanbul 1939 (lznik'li mutasavvıflar hakkında).
Nihat Tunçalp, lznik'in beşeri ve iktisadi coğrafyası, İstanbul 1941.
Rıza Yalgın, Iznik'te Kırgızlar, Ozbekler, Selçuklar. "ÇınaraltY' Il, sayı 45 (1942) 9.
R.Anhegger, Iznik, islAm Ansiklopedisi, V, 2(1950)1256-1264.
R.Anhegger, Zur baugeschichtliche Stellung einiger frühosmanischen Staedte, şu eserde: Fuad Köprülü Armağani, Istanbul 1953, 5-16.
Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Çandarh 1/ezir ailesi, Ankara 1974.
Eşrefoğludivanı (Tercüman 1001 Temel eser, 4) Istanbul tl.
G. Georgides-Arnakis, Gregory Palamas among the Turks and documents of his captivity as historical sources, "Speculum" XXVI (1951) 104-118; "Byzantion" XXII (1952) 305-312.
ibn Batuta, Voyages d'lbn Batoutah, yay. ve çev. 0. DetrğmeryB.R.Sanguinetti, Paris 1874-79, Il, 322-325.
Nasuhü"s-SilAh? (Matrakçı), BeyAn-ı Menizil-i Sefer-t lrakeyn, yay. Hüseyin Yurtaydın, Ankara 1976, 60 ve minyatür.
H.Dernschwam, Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien 1553-55, yay. E Babinger, München-Leipzig 1923, 157-160, 235-238.
0. 0. von Busbeck, Vier Briefe aus der Türkei, yay. W. von den Steinen, Erlancıen 1926-51-52; türkçesi Türk mektuplan, çev.H.Cahit Yalçın, Istanbul 1939,64-65.
Ekrem KAmil, Hicrf onuncu-milAdi onaltıncı asırda yurdumuzu dolaşan Arab seyyahlarından Gazz(-Mekkf seyahatnamesi, "Tarih Semineri Dergisi" 1/2 istanbul 1937, 43-4-t.
,J. Raby, A Seventeenth Century description of Iznik-Nicaea, "lstanbulerMitteilungen" XXVI (1976) 149-188 (J.Covel ve L. von Rauter hk.)
R.Lubenau, Beschreibung der Reisen, yay. W. Sahm, Konigsberg i. Pr. 1912-30-1,96-108.
Hrand Andreasyan, Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesı 1608-1619, Istanbul 1964,21-22.
Evliya Çelebi, Seyahatname, Istanbul 1314,111, 6-9. KAtip Çelebi, Cıhannuma, Istanbul 1134, 662-LB. Tavernier, Les six vayages en Turquie, en Perse et aux Indes, Paris 1677,1, 5.
G d Grelot, Fielatıön nouvelle dua voyage de Constantinople. Paris 1681 (2. baskı), 45.
P.Lucas, Voyage faıt en MDCCXIV.. par ordre dc Ray dans la Turquie. Amsterdam 1720. 1. 64-69 (pek çok baskısı var).
R.Pococke, A descnption af the East and some ot her countries... London 1743-45; lransızcası, Vayages... en Orient... Paris, 1772-73, '/, 305-312
D Sesimi, Lettere odeporiche o sia Vıaggio per la penisola di Gizıco per Brussa e Nicea, latto... l'anno 1779, Livorno 1785, kansızcası: Voyage dans la Grece asıatıque, la pninsule de Cyzique. .i Brusse eta Nıcee Paris 1789, 213-221.
G.A Olivier, Voyage dans l'Em pire Othoman, L'Egypte et la Perse, laıt par ordre dc Gauvernement... Paris an 9 (1801)- 1807, Vi. 416-419.
J.M. Kinneir, Jocrney through Asia Minoıt.. in the years 1813-1814,London 1818, 25-31.
d.von Hammer. Umbiick acI einer Reise von Constantinapel nach Brussa und dem Olympas, und von da zurück über Nicaea und Nicomedien, Pesth 1808, 110-123; lransızcası: Relation d'une excursian de Constantınople ğ Brausse au Mont Olympe, A Nic~e et ,~ Nicom~die, "Nouvelles Annales de l/oyages lere sörie, V <1820) 301 -326.
W.M. Leake, Journal ola 10cr in Asia Minar... London 1824,10-12.
Prokesch von Osten, Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient. Stuttgart 1836, ili, 105-123.
M von Moltke, Briele über Zustaende und Begebenheiten in der Türkeı mis den .Jahren 1835 bis 1839. 5. başkı Beflin 1891, 67;
Türkçesi, Türkiye mektupları, çay. Hayrullah Ors, Istanbul 1969,58.
1..de Laborde, Voyage de l'Asie Mineure, Paris 1838.
Ch.Texier, Description de l'Asie Mineure taite par ard re dc gouvernement français, de 1833 ~ 1837... Paris 1839-49, 1, 38-58.
Oh. Texier, L'Asie Mineure, Paris 1862, 91-99.
Xavier Hommaire de HeIl, Voyage en Turquie et en Perse, Paris 1855. 1, 2, 290-299.
Oh. Fellows, Travels and researches in Asia Minor. London 1852, 82-88; Almancası: Ein Austlug nach Kleinasien, Leipzig 1853.
AD. Mordtmann, Anatalien, Skizzen und Reisebri ele aus Kieinasien (1850-1859), yay. E Babinger, Hannover 1925, 70-74.
G. Perroi, Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure, Paris 1864.50-55.
A.de Moustier, Voyage de Constantinople A Ephöse par l'intermödiaire de l'Asie Mineure, Bithynie... "Le Tour dc MondeJaurnal de Voyage" IX <1864) 235-240.
 

 

  Sayfanın Son Değiştiriliş Tarihi:

Yukarı Çık   

  

Copyright © İznik Dizayn  - 2010                     Bu Site   İyad   Kurucu Üyesidir